Rehabilitering och habilitering – vad är skillnaden?

Habilitering innebär insatser till en person som är född med en funktionsnedsättning eller har fått en funktionsnedsättning tidigt i livet. Rehabilitering är insatser till en person som har en funktionsnedsättning som uppkommer senare, efter till exempel en olycka eller på grund av en sjukdom.

Rehabilitering och habilitering är alltså i stort sett samma sak, men skillnaden är varför den behövs – om funktionsnedsättningen är medfödd alternativt har kommit tidigt i livet, alternativt om den uppkommer senare efter sjukdom eller skada.

När det gäller upplägg och liknande så finns egentligen ingen skillnader mellan rehabilitering och habilitering, men såväl rehabilitering och habilitering kan se ut på många olika sätt. Eftersom man utgår från vad personen i fråga behöver och anpassar behandlingen efter det, så kan en rehabilitering och en habilitering se exakt likadan ut, men två personer kan ha helt olika rehabilitering. Båda dessa är helt enkelt väldigt individuella.

Såväl när det gäller rehabilitering som habilitering är det viktigt att man är delaktig i såväl planering som behandling. Hjälpmedel används i såväl rehabilitering som habilitering, vid behov.

Självklart kan målet för rehabilitering respektive habilitering se olika ut. När det gäller rehabilitering är målet att kunna återfå sina funktioner så långt det är möjligt, och att återgå till arbete. Är det inte möjligt så vill man komma så nära den ursprungliga hälsan och funktionerna som det är möjligt, och göra anpassningar för att personen ska klara vardagen och arbetet så långt det är möjligt.

När det gäller habilitering handlar det i stället om att bibehålla och utveckla funktionsförmågorna och skapa goda villkor för ett liv som är så självständigt och som möjligt, samt ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habiliteringen kan bestå av samma delar som rehabiliteringen: sjukgymnastik, logopedi, hörsel- och synrehabilitering, hjälpmedel och så vidare. Vid habilitering kan även andra delar vara nödvändiga, som till exempel fotsjukvård.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT